Bill & Gloria Gaither

When I Survey The Wondrous Cross

When I Survey the Wondrous Cross [Live]

Bill & Gloria Gaither

When I Survey The Wondrous Cross

When I Survey the Wondrous Cross [Live]