Kelly Chen

Medley:Lian Ai Qing Se / Hua Hua Yu Zhou / Shi Yi Zhou Mo

Kelly Chen

Medley:Lian Ai Qing Se / Hua Hua Yu Zhou / Shi Yi Zhou Mo